2014: GRAFICKÝ DESIGN / GRAPHIC DESIGN
Zúčastnění umělci / participating artists: Anna-Sophie Berger (AT), Julie Bena (FR), James Clarkson (UK), Silvie Defraoui (CH), Anežka Hošková (CZ), Sandra Lorenzi (FR), Marlie Mul (NL/DE), Richard Nikl (CZ), Michal Nesázal (CZ), Hynek Poul (CZ), Justin Sanchez (FR), Scheltens & Abbenes (NL), Aleksandra Vajd & Hynek Alt (CZ/SLO), Ola Vasiljeva (NL/LV)

kurátor / curator: Michal Novotný

vernisáž 1. dubna 2014 od 18 hodin / opening: April 1st 2014 from 6 pm

výstava potrvá do: 15. června 2014 / exhibition open until: June 15th 2014

děkujeme Holečkova Apartments www.holeckova.com thanks to Holečkova Appartements www.holeckova.com

1.
Konceptuální umění neexistuje. Dominantní pozice toho, co nazýváme myšlenka, nad tím, co nazýváme formou, je umělá a neudržitelná. Formálnost je všeprostupující. Forma může být jedině konceptuální. Všechno umění je grafický design. Všechno je design. Estetika je jedinou možnou etikou.

2.
Tato výstava nechce prezentovat publiku umění, které představuje věci, ani věci, které vypadají jako umění, ale spíše objekty, které jsou zároveň designem i uměním, nebo ještě lépe cokoliv, co z kategorie designu a umění zcela vypadává. Práce zastoupené na této výstavě často používají postupy typické pro grafický design a produktovou komunikaci. Soustředí se na centrální objekt, věc, pojímanou jako komponovanou fotografii, a to i v případech, kdy je výsledkem socha, instalace nebo performance.

Vystavená díla často vyvolávají nejistotu, co se týče jejich účelu, definice i samotné formy. Je to poté právě proto, že nerespektují kategorie krásného a užitého umění. Propagační estetika a forma užitého umění zde nejsou přivlastňovány proto, aby nakonec podtrhly rozdíl mezi uměleckým předmětem a průmyslovým produktem jako je tomu v případě ready-made nebo Pop Artu. Nejde ani o to tvořit díla postupy a materiály pro průmyslové výrobky typickými jako tomu bylo v případě Amerického minimalismu. Umělci se však ani nesnaží vyvíjet design, který by měl sloužit jako prototyp sériové výroby či byl experimentálním vyjádřením se k historii a teorii designu. Jen zkrátka rozšířili pole současného umění za další z jeho limitů - auru konceptuálního umění, kterou poskytuje kontext galerie. Díla samotná tedy nic nehrají, jsou zcela designem i zcela uměním, neboť obojí je jedno.

3.
Stejně jako zkušenost, kterou máme s těmito díly, i jejich samotná existence staví na tom, že dnešní realita sestává z obrazů, nebo spíše z věcí, konstelací a procesů, které jsme kdysi obrazy nazývali. Jsme natolik zvyklí na orámování fotografií, studiové přeexponované kompozice, efekty programu Photoshop nebo rychlý rytmus střihu pohyblivého obrazu, že i naši vlastní realitu jako obraz vnímáme. Kanadský producent a režisér Terence McKenna v roce 1989 odpověděl na otázku "Budeme v budoucnosti jako jsme ve filmech?" krátkou větou "My jsme filmy." Jakákoliv forma se stala žánrem - něčím, co vyjadřuje význam vzhledem a prostřednictvím následování nebo porušování těch formálních pravidel, kteří my - dnes již všichni sofistikovaní diváci - známe a jen jejichž prostřednictvím svět pozorujeme.

4.
Díla jsou vystavena jako komponované digitální obrazy a tak by také měla být vnímána.

Michal Novotný

/

1.
There is no such thing as conceptual art. The dominance of concept over the form is a superficial and non-existent one. Formality is overall. Form can be only conceptual. All art is graphic design. Everything is design. Aesthetics is the only ethics possible.

2.
This exhibition doesn't want to show art which (re)present things, nor things which (re)present the look of art, but things which are things and art in the same time, or even better "any-thing" which simply fall out of this distinction.
The works presented in this exhibition follows techniques used in graphic design and in product communication having in its centre an object - a thing, which they represent as 2D staged image even though the result might be actual sculpture, installation or performance.

Those works often raise the uncertainty when it comes to their purpose, definition and form. It is exactly because they don't respect the categories of art and design. Commercial aesthetics and applied art form are here however not appropriated to underline the difference between fine art and commercial industrial sector as it is in the case of ready-made or pop art movement. Nor it is the aim to create artworks engaging processes and materials typical for industrial sector as it was the case with American Minimalism. But the artists also not develop objects with the form of design for these to be taken as prototypes, design research studies or to be serially produced. Artists simply extended the field of contemporary art behind another of its limitation - the aura of the conceptual art provided by the context of art gallery. Exhibited artworks do not play with us any game, they're exactly what they are, entirely design pieces and entirely artworks, as the two are one.

3.
Our experience of these artworks is allowed and their very existence grows from the fact that we find ourselves in the world where reality consists of images, or rather, of things, constellations, and processes formerly evident as images. We are so used to the framing of the camera, studio over-exposed compositions and Photoshop effects, or the fast cuts of edited moving image that our own reality is perceived as an image. Canadian filmmaker Terence McKenna in 1989 responded to the question, ‘Are we going to be like we are in movies in future?’ with a short answer: ‘We are the movies." Form became a genre - something expressing meaning towards and through following or violating the rules we - all sophisticated spectators - apriori know and can't avoid.

4.
Artworks are exhibited as staged digital images and should be as such perceived.

Michal Novotny
61 photos · 282 views