2013: ALEVTINA KAKHIDZE (31.6-30.7.2013)
TO JENOM VYPADÁ STEJNĚ/IT ONLY LOOKS THE SAME

CZ/

Kurátor: Michal Novotný

Práce umělkyně Alevtiny Kakhidze leží mezi, pro Ukrajinu stále platným rozdělením mezi Východem a Západem. Nicméně reflektuje oba tyto světy, anarchisticko feudální ukrajinskou společnost s obrovskými geografickými rozdíly, asociálním státem a a extrémně bohatou oligarchií stejně jako západoevropské společnosti, v nichž předmětem touhy přestal být materiální produkt, ale stal se jím spíše zážitek, vzhled a značka, bez ohledu na proklamovanou kvalitu a reálnou cenu.

Její dokumentace cesty do oblak soukromým letadlem by tak neměla být chápána pouze jako komentář k třídnímu rozvrstvení Ukrajinské společnosti. Absurdní cena letu jediného člověka, jen aby si prohlédl zem z okna soukromého tryskáče, což je ostatně samo o sobě dostatečně dobrým vtipem pro oligarchu, aby za tento let pro umělkyni zaplatil obrovskou, nicméně pro něj zanedbatelnou částku, by měla být čtena také symbolicky. Na Ukrajině totiž mají někteří lidé moc vzít druhé do nebe. To, že nakonec Alevtina odmítla zemi z okna soukromého letadla nakreslit,
tedy i sám původní důvod pro uskutečnění letu, tak také není pouze činem ve stylu Bartlebyho pasivní rezistence proti systému "já bych prosím raději ne", ale je i vyjádřením se k absurditě západního post-fordistického příklonu k životu jako k danému množství času, které je třeba naplnit co nejvíce novými, exotickými a extrémními zážitky.

Postoj Alevtiny nicméně nakonec není jednoduchým kontra ani anti. Alevtina nenásleduje zjednodušování mnoha levicových hnutí, které na vše nahlížejí skrze šablonu "my a oni", ale nespokojuje se ani s prostou proklamací nebo ilustrací situace ve Východní Evropě, tak jak to činí mnoho jiných umělců nosících nálepku Východního umělce. V reakci na situaci a místo Alevtina raději podniká konkrétní akce. Otevírá rezidenční program ve své rurální vísce Muzychi, vytváří podnikatelský záměr nezávislý na pravidlu poptávky a nabídky pro místní umělce, nebo na Berlínském bienále pořádá přednášky pro sběratele o své sbírce kreseb slavných děl. Alevtina se neseparuje od svého okolí, jako jeho součást se raději snaží o změnu. Její reakce a intervence jsou jako její okolí zároveň mnohovrstevnaté a komplexní a takové by mělo být i jejich nazírání. Na své výstavě v galerii FUTURA proto představuje několik svých děl z nichž každé v jiném ze tří způsobů konečné prezentace.

Alevtina Kakhidze navštěvovala Národní akademii výtvarných umění a architektury v Kyjevě a Akademii Jana Van Eycka v Nizozemí. Vystavuje na Ukrajině stejně jako v mezinárodním prostředí od roku 2002. Alevtina se zúčastnila 7. Berlínského bienále, kyjevského Arsenale 2012 a také mnoha skupinových i samostatných výstav. Roku 2008 jí byla udělena cena KasimiraMaleviche.

EN/

Curator: Michal Novotný

The work of artist Alevtina Kakhidze lies between the still valid borders of East and West within Ukraine. It reflects both of those worlds within an anarcho feudalist society: huge geographical differences, a non caring state and extremely wealthy oligarchy. The western European desire is not anymore for the accumulation of goods or property, but rather experiences, visage and brands, regardless of actual promoted quality or real value of production.

Her artwork of a journey to the sky in a private jet plane therefore should not just be read as commentary on the class stratification of Ukrainian society. The price of taking a private jet flight just to see the land from the window is absurd, but however good a joke it is for the oligarch to spend this money which is inconsequential for him, the act also can be read symbolically. In Ukraine some people dispose of the power of taking others into heaven. Alevtina refused to produce drawings from the jet, which was the very reason for the flight in the first place. Not only is this in the frame of "I would prefer not to", Bartleby's passive resistance towards the system, but also a comment on the absurdity of the western post-fordist attitude towards life; to be filled with more new, exotic and extreme experiences.

Alevtinas position however is neither contra or anti. She doesn't follow the simplification of many western leftist movements, reading everything through the pattern of "us against them", nor is she satisfied with a simple proclamation or illustration of the Eastern European situation as many other "East" labelled artists. While reacting to the situation and actual place, Alevtina instead takes action: opening a residency program in her rural village of Muzychi, creating a business plan independent of the supply/demand rule for local artisanals, or lecturing on Berlin Biennale for collectors. Alevtina is not separating herself from her surroundings, but rather becomes a motor of change. Her reactions are multilayered and complex, as much as the reading of them should be. In her exhibition at FUTURA gallery she therefore presents several of her works in multiple different ways.

Alevtina Kakhidze attended the National Academie Of Fine Art and Architecture in Kiev and Jan van Eyck Academie in the Netherlands. She exhibits in Ukraine as well as internationally since 2002. Alevtina Kakhidze took part on the 7th Berlin Biennale, Kiev Arsenale 2012 among many other solo and group exhibitions and was awarded the Kasimir Malevich artist award in 2008.
28 photos · 67 views