58 ** 2007 ** příspěvek k projektu Monument Transformace ** a contribution to the Monument to Transformation project
CZ: Na začátku byla tabulka, kterou jsme se nadchli. Potřebovala nějaké vysvětlení a zde je další pokus. V pořadí druhý, první udělal Zbyněk Baladrán v souvislosti jeho výstavy Monument Transformace, fragment č. 3.
Tabulka ukazuje pojmenované kvality různého času ve vztahu k nepojmenované časové ose. Snažil jsem se nejprve pojmenovat tuto časovou osu a nabízel se mi termín „trvání“. Nakonec jsem ale protnul tabulku svoji osou, vyjadřující osobní zásah do této hry s časem jako výraz postrádaní osobní a intimní kvality. Tuto kvalitu pro mne má forma deníkového záznamu – deník. Deníky jsou zmražené kvality intimního času. Právě tak zmražené jako protínající se body v této tabulce. Zde vystavené – zmražené deníky napsané českými básníky, filozofi, spisovateli a cestovateli reprezentují osu konkrétní intimity osobního času, osu kterou jsem měl na mysli když jsem tabulku přeškrtl.
2007, SOCIETE ANONYME, particip č. 58, příspěvek k Monumentu transformace, Le Plateau/Frac lle-de-France, Paříž

EN: It started with a diagram that inspired us so much that we thought it deserved further explanation. This is my attempt at such, following Zbyněk Baladrán‘s interpretation at his exhibition Monument to Transformation, Fragment No. 3.
The diagram charts the denominate qualities of different times in relation to an indenominate time axis. At first, in an attempt to denominate the time axis, I came up with the term “continuation” but, in the end, I just intersected the diagram on its axis, to express a personal intervention into this game with time as an explication for the lacking personal and intimate qualities. For me, these qualities have the form of a daily recording – a diary. Diaries are frozen qualities of intimate time. Frozen just like the intersecting points in this diagram. Displayed here – frozen diaries written by Czech poets, philosophers, writers and travelers represent the axis of concrete intimacy of personal time, an axis which I was thinking about when I crossed out the diagram.
2007, SOCIETE ANONYME, particip no. 58, a contribution to the Monument to Transformation project, Le Plateau/Frac lle-de-France, Paris
2 photos · 13 views