Ethiopian Tribes, Poladroid

Ethiopia, tribes, Suri boy, seen in a village near Koka

 

Polaroid effect: Poladroid

 

Blog: Dietmar Temps, travel photography

Website: Dietmar Temps, photography

S Search
Photo navigation
< > Thumbnail navigation
Z Zoom
B Back to context