වැලි තොටුපොළක් - හුළු ගඟ

    Newer Older

    හුළු ගඟෙන් වැලි ලබා ගන්නා තොටුපොළක්

    Camera: Nikon D5000
    Lens: AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts