Nhi Nhi Shop's photostream / People / |Xu Khoai| try to copy me =]]

You're looking at Nhi Nhi Shop's photos of |Xu Khoai| try to copy me =]]. If you like you can see all public photos and videos of her instead.

How do we know who is in a photo or video?

Members like you tell us, by clicking on the "Add a Person" link on the photo page.

Sài Gòn đã vào những ngày mưa... by Nhi Nhi Shop

*Sống lặng lẽ nơi thành phố náo nhiệt này em vẫn không nguôi nhớ anh. Nhưng càng không gặp được nhau. Có lẽ khi đó chúng ta còn quá ngây thơ, cứ mãi đi theo con đường riêng … by Nhi Nhi Shop

Bạn hãy tin ... by Nhi Nhi Shop

Subscribe to a feed of stuff on this page... Feed – Subscribe to Nhi Nhi Shop's photos and videos featuring |Xu Khoai| try to copy me =]]