new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Parc de la Nova Icària | by Francesc_2000
Back to photostream

Parc de la Nova Icària

Parc de la Nova Icària

Aquest és un dels espais verds construïts el 1992 arran dels Jocs Olímpics de Barcelona. És un espai encalmant que contrasta amb l'agitació de la Ronda del Litoral, que en aquest punt emergeix del túnel que s'inicia al Parc de les Cascades. Grans ponts de fusta comuniquen la Vila Olímpica amb les platges, i suaus pendents de gespa amb iris, saücs i desmais van a parar a un gran llac amb el perfil de la mítica illa d'Icària.

El Parc de la Nova Icària té una entrada absolutament olímpica: la plaça dels Campions. Es tracta d'un espai rectangular i lleugerament elevat al qual s'accedeix per una rampa. Es va pavimentar amb plaques dedicades als campions dels Jocs Olímpics de 1992 i a figures destacades de l'esport de tots els temps, que va ser necessari retirar i guardar en un lloc segur quan van començar a "desaparèixer".

Un gran solàrium verd

Al final de la plaça dels Campions emergeix, sorollosa, la Ronda del Litoral. Entre aquesta via i les platges hi ha amplis espais de gespa que s'estenen sobre turonets poc més que insinuats i que, sobretot els diumenges, es converteixen en un immens solàrium. Aquest és un parc familiar, molt concorregut per la gent a qui els dies assolellats li agrada passejar pel litoral barceloní.

L'illa d'Icària

Dóna nom al parc i la forma de la seva costa està dibuixada en la riba del gran estany que, des de la meitat del parc, s'estén fins més enllà del carrer Jaume Vicens Vives. Vora l'aigua, els suaus pendents dels turonets de gespa, grans protagonistes vegetals d'aquesta zona verda, finalitzen el seu recorregut.

Vegetació

Als camins que voregen la plaça dels Campions hi ha moreres (Morus alba), pins blancs i pins pinyers (Pinus halapensis i Pinus pinea) i margallons (Chamaerops humilis). La vegetació arbòria també està composta per bellaombres (Phytolacca dioica) i alguns exemplars d'olivera (Olea europaea) i d'eucaliptus (Eucalyptus sp.). A prop del llac hi destaquen uns quants desmais (Salix babylonica) i un gran pollancre (Populus sp.). Les palmeres washingtònies (Washingtonia robusta i Washingtonia filifera) també s'eleven, elegants, en aquest parc.

Art i arquitectura

Cinc ponts de fusta per a vianants i un per a vehicles travessen la ronda i comuniquen la ciutat amb el parc i el mar. Són estructures vistoses i al mateix temps lleugeres, sobretot les de fusta, que s'integren perfectament al paisatge i li confereixen personalitat.

Història

El Parc de la Nova Icària és, juntament amb el del Port Olímpic, el de les Cascades, el del Poblenou i el de Carles I, un dels cinc grans espais verds que es van construir als antics terrenys industrials del Poblenou a principis de la dècada de 1990.

Barcelona va recuperar aquests terrenys i en va dedicar una part a la creació de nous espais verds públics: els anomenats Parcs del Litoral. Aquesta actuació va formar part de la important renovació urbanística que es va realitzar a la façana litoral de la ciutat amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992.

 

-----------------------------------------

 

This is one of the green areas built for the 1992 Olympic Games in Barcelona. It is a peaceful area which contrasts with the bustle of the Ronda del Litoral, which emerges at this point from the tunnel beginning at Parc de les Cascades. Large wooden bridges connect the Vila Olímpica with the beaches, and grass slopes with iris and willow trees end at a large lake in the shape of the mythical island of Icaria.

Parc de la Nova Icària has a very Olympic entrance: La Plaça dels Campions (Champions Square). It is a rectangular, slightly elevated area accessed by a ramp. It was paved with plaques dedicated to the champions of the 1992 Olympic Games and to important figures in sport from all time. However, it was necessary to remove these to keep in a safe place when they began to "disappear".

A large green solarium

At the end of Plaça dels Campions, the noisy Ronda del Litoral emerges. Between this road and the beaches there are large lawn areas which extends over small hills which especially on Sundays, become an immense solarium. This is a family park, very popular with the people who enjoy walking along the Barcelona coastline on sunny days.

Icària island

This island gives its name to the park and the form of its coast is reproduced on the bank of the large lake which runs from the centre of the park to beyond C. Jaume Vicens Vives. Next to the water, the gentle slopes of the grass hills, which make up most of this green area, reach the end of their trail.

Vegetation

On the paths which run around the Plaça dels Campions there are mulberry trees (Morus alba), white pines and stone pines (Pinus halapensis and Pinus pinea) and European fan palms (Chamaerops humilis). The tree vegetation also consists of ombu trees (Phytolacca dioica) and some types of olive trees (Olea europaea) and eucalyptus (Eucalyptus sp.). Next to the lake, there are some weeping willows (Salix babylonica) and a large poplar tree (Populus sp.). Washingtonian palms (Washingtonia robusta and Washingtonia filifera) can also be found in this park.

Art and architecture

Five wooden bridges for pedestrians and one for vehicles cross the ring road and connect the city with the park and the sea. They are attractive light structures, especially those of wood which are perfectly integrated into the scenery and add character to the area.

History

Parc de la Nova Icària is, together with the Port Olímpic, Parc de les Cascades, Parc del Poblenou and Parc de Carles I, one of the five large green areas which were built on the old industrial land of Poblenou at the beginning of the 1990s.

Barcelona recovered this land and dedicated part of it to the creation of new green public areas: the Parcs del Litoral. This project formed part of the important urban renovation which was carried out to the coastline of the city in preparation for the Olympic Games of 1992.

 

-----------------------------------------

 

Éste es uno de los espacios verdes construidos el 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Es un espacio que incita a la calma y que contrasta con la agitación de la Ronda del Litoral, que en este punto emerge del túnel que se inicia en el parque de Les Cascades. Grandes puentes de madera comunican la Villa Olímpica con las playas, y suaves pendientes de césped con iris, saúcos y sauces llorones dan a un gran lago con el perfil de la mítica isla de Icaria.

El parque de la Nova Icària tiene una entrada absolutamente olímpica: la plaza de Els Campions. Es un espacio rectangular y ligeramente elevado al que se accede por una rampa. Se pavimentó con placas dedicadas a los campeones de los Juegos Olímpicos de 1992 y a figuras destacadas del deporte de todos los tiempos, que fue necesario retirar y guardar en lugar seguro cuando empezaron a "desaparecer".

Un gran solárium verde

Al final de la plaza de Els Campions emerge, ruidosa, la Ronda del Litoral. Entre esta vía y las playas hay amplios espacios de césped que se extienden sobre colinas sólo insinuadas y que, especialmente los domingos, se convierten en un inmenso solárium. Éste es un parque familiar, muy concurrido por la gente a la que los días soleados le gusta pasear por el litoral barcelonés.

La isla de Icaria

Da nombre al parque y la forma de su costa está dibujada en la forma del gran estanque que, desde el centro del parque, se extiende hasta más allá de la calle Jaume Vicens Vives. Cerca del agua, las suaves pendientes de las colinas de césped, grandes protagonistas vegetales de esta zona verde, finalizan su recorrido.

Vegetación

En los caminos que bordean la plaza de Els Campions hay moreras (Morus alba), pinos carrascos y pinos piñoneros (Pinus halapensis y Pinus pinea) y palmitos (Chamaerops humilis). La vegetación arbórea también está compuesta por ombúes (Phytolacca dioica) y algunos ejemplares de olivo (Olea europaea) y de eucalipto (Eucalyptus sp.). Cerca del lago destacan unos cuantos sauces llorones (Salix babylonica) y un gran chopo (Populus sp.). Las palmeras (Washingtonia robusta y Washingtonia filifera) también se elevan, elegantes, en este parque.

Arte y arquitectura

Cinco puentes de madera para peatones y uno para vehículos cruzan la ronda y comunican la ciudad con el parque y el mar. Son estructuras vistosas y ligeras, especialmente las de madera, que se integran perfectamente en el paisaje y le confieren personalidad.

Historia

El parque de la Nova Icària es, junto con el del Port Olímpic, el de Les Cascades, el de Poblenou y el de Carles I, uno de los cinco grandes espacios verdes que se construyeron en los antiguos terrenos industriales de Poblenou a principios de la década de 1990.

Barcelona recuperó estos terrenos y dedicó una parte de ellos a la creación de nuevos espacios verdes públicos: los llamados Parques del Litoral. Esta actuación formó parte de la importante renovación urbanística que se realizó en la fachada litoral de la ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992.

8,988 views
0 faves
0 comments
Taken on June 11, 2007