new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Jansson, Eugene (1862-1915) - 1899 Dawn over Riddarfjarden (National Museum, Stockholm, Sweden)

Eugène Fredrik Jansson, född 18 mars 1862 i Jakobs församling i Stockholm, död 15 juni 1915 på Stockholms sjukhem i Skara, var en svensk konstnär.[1] Fadern Fredrik Ferdinand Jansson född 1834, modern Eugenia Augusta Amalia, född Hedman 1842, var båda födda i Stockholm. Hans yngre bror Adrian Edvard Jansson född 24 april 1871 var även han konstnär.[2]

 

Jansson utförde flera stora landskapsmålningar med stockholmsmotiv, ofta i kvälls- eller nattstämning,ofta från sin bostad på Timmermansgatan nr 2, hållna i en genomgående blåaktig ton. Han kallas därför ofta blåmålaren. Han låter gärna långa, ringlande rader av gatlyktor reflekteras i vattnet. Senare övergick han alltmer till att måla kraftiga, nakna manliga gestalter, som solbadar på badhusbryggor eller utövar atletik. Konstnären led av en njursjukdom som tvingade honom att regelbundet gymnastisera och bada. Han fick genom kontakter tillträde Flottans badhus på Skeppsholmen där han fann gott om modeller för sitt figurmåleri.[3] Dessa dukar utmärker sig med en frisk och solig stämning, med noggrant studium av det anatomiska. Bakom dessa målningar föreställande nakna män låg något djupare än enbart ett intresse för den mänskliga kroppen. Jansson var homosexuell, och levde under en tid då det var i lag förbjudet att utföra homosexuella handlingar. De män som poserade för honom var ofta män han inledde förhållanden med, varför bilderna blev ett risktagande men också ett sätt för honom att leva ut det som fanns inom honom.

 

Jansson tillhörde tillsammans med bland andra Carl Larsson, Ernst Josephson, Karl Nordström, Nils Kreuger, Richard Bergh de så kallade Opponenterna, och han blev också medlem i Konstnärsförbundet. Han utbildade sig mest på egen hand, men han gick en kort tid på Konstakademien och studerade även för Edvard Perséus.

 

Jansson är representerad i Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Waldemarsudde och Thielska galleriet.

 

GOOGLE TRANSLATION:

 

Eugene Fredrik Jansson, born March 18, 1862 in Jacob's church in Stockholm, died June 15, 1915 at the Stockholm Nursing Home in Skara, was a Swedish painter. [1] His father Frederick Ferdinand Jansson, born 1834, mother Eugenia Augusta Amalia, born Hedman, 1842, were both born in Stockholm. His younger brother, Adrian Edward Jansson was born April 24, 1871 he was also an artist. [2]

 

Jansson conducted several large landscape paintings of Stockholm motifs, often in the evening or night mood, often from his home on Carpenter Street No. 2, maintained in an overall bluish tint. He is therefore known as Blue Painter. He sounds like long, winding lines of street lamps reflected in the water. Later he turned increasingly to painting strong, naked male figures, who sunbathe on docks or swimming exercises atletik. The artist was suffering from a kidney disease that forced him to regular gymnastics and swimming. He got through contacts access fleet bathhouse on Skeppsholmen where he found plenty of models for his figurative paintings. [3] These canvases are characterized by a fresh and sunny atmosphere, with careful study of the anatomy. Behind these paintings of naked men was something deeper than just an interest in the human body. Jansson was gay, and lived during a time when it was forbidden by law to perform homosexual acts. The men who posed for him were often men he opened relations with, so the pictures was a risk but also a way for him to live out whatever was within him.

 

Jenkins to hear with, among others, Carl Larsson, Ernst Josephson, Karl Nordström, Nils Kreuger, Richard Bergh, the so-called opponents, and he was also a member of Artists Association. He trained most of their own, but he went for a short time at the Art Academy and also studied for Edvard Perseus.

 

Jansson is represented in the National Museum, Gothenburg Art Museum, Waldemarsudde and Thiel Gallery.

 

9,570 views
11 faves
0 comments
Taken on June 24, 2012