بازار گل خاوران
برای توضیحات نگاه کنید به این آدرس:
www.ganjei.com/1388/02/23/khavaran-flower-bazaar/
9 photos · 1,072 views