تنگ چوگان
نقش برجسته های تنگ چوگان در نزدیکی شهر باستانی بیشاپور. برای توضیحات بیشتر سری بزنید به:
http://www.ganjei.com/bishapur
19 photos · 315 views