ការតាំងបង្ហាញគម្រោង Build4People ឆ្នាំ២០២០: សំណង់អគារបៃតង និង ការអភិវឌ្ឍសហគមន៏ដោយចីរភាព
ការបោះពុម្ពលើកទី១: ការអនុវត្តជាគម្រូពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ និង សហភាពអឺរ៉ុប។ អ្នកផ្ដួចផ្ដើមនៃការតាំងបង្ហាញនេះគឺកញ្ចប់កិច្ចការទី៣នៃគម្រោង Build4People “សំណង់អគារបៃតង និង ការអភិវឌ្ឍសហគមន៏ដោយចីរភាព” តំណាងដោយ
EMP: Eble Messerschmidt Partner, Architects and Urban Designers PartGmbB
33 photos · 505 views