Ca Đoàn Tổng Hợp GX La Vang.
Ca Đoàn Tổng Hợp Giáo Xứ La Vang trong ngày Bế Mạc Đại Hội Gia Đình Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại. August 8, 2015. Houston, Texas, USA.
48 photos · 225 views