ตัวแทนนักศึกษาได้เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 35
ในวันที่ 22-26 ตุลาคม 2018 นักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 16 คน ได้เดินทางไปเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 35 ณ โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
1 photo · 1 view