Lễ hội Thánh Vinh Sơn Liêm 2019
Tại Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm 9/11/2019
99 photos · 1,124 views