NGẮM VÀ TÁNG XÁC CHÚA - THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2017
75 photos · 176 views