Akumulacija Vrutci
Agencija za zaštitu životne sredine obavila je vanredno terensko ispitivanje akumulacije Vrutci 13. i 14. 02. 2018. god. U timu Agencije bili su: Zoran Stojanović, dipl. hem., načelnik Nacionalne laboratorije, Ljubiša Denić, dipl. hem., šef Odseka za kontrolu kvaliteta vode i sedimenta, Snežana Čađo, dipl. biol., šef Odseka za biološko ispitivanje voda, Milica Domanović, dipl. inž. teh., analitičar u Odseku za kontrolu kvaliteta vode i sedimenta, Petar Kostić, hidr. teh. i Zlatibor Bojković, hidr. teh.
Stručni tim Agencije za zaštitu životne sredine obavio je uzorkovanje na lokalitetu kod brane, u blizini vodozahvata (lokalitet A). Uzorci su uzeti po vertikalnom profilu akumulacije, prvo iz površinskog sloja vode (0,5 m ispod površine vode), a zatim na još deset tačaka po dubini akumulacije. Merenje temperature vode izvršeno je sondom na svakih 0,5 m dubine. Ispitivanje osnovnih fizičko-hemijskih pokazatelja: temperature vode, prozračnosti, rN, rastvorenog kiseonika, % zasićenja vode kiseonikom, elektroprovodljivosti, mutnoće i ukupnih rastvorenih soli obavljeno je na terenu. Pored ovih pokazatelja urađena je analiza primarnih nutrijenata (amonijum-jona, nitrata, nitrita, ortofosfata), sekundarnih nutrijenata (silicijum dioksid), alkalitet, aciditet i analiza mineralizacije.
Uzeti su i uzorci za kvalitativnu i kvantitativnu analizu fitoplanktona, uzorci za određivanje koncentracije hlorofila a i cijanotoksina. Filtracija, ekstrakcija i spektrofotometrijsko određivanje hlorofila a je urađeno na terenu. Uzorci za određivanje prioritetnih supstanci i ostalih zagađujućih supstanci uzeti su na tri tačke po dubini akumulacije.
Po završetku laboratorijskih ispitivanja Agencija će uraditi izveštaj o ispitivanju koji će biti dostavljen članovim Gradskog veća grada Užica i upravi Vodovoda Užice.
10 photos · 222 views