Rạp KIM CHÂU, Đà Nẵng
Sau 1975 là RẠP CHIẾU PHIM LÊ ĐỘ 46 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
6 photos · 767 views