The Grid *

 

“The most rigorous rules, apparantly intended to impoverish and standardize formal material, are precisely those wich, with an almost fantastic wealth of variations and of metaphores, best illuminate its superb vitality.

What could be more removed from life, from its ease and its flexability, than the geometric combinations of Moslem ornament? These combinations are produced by mathematical reasoning. They are based upon cold calculation; they are reducable patterns of the utmost aridity.

But deep within them, a sort of fever seems to goad on and multiply the shapes; some mysterious genius of complication interlocks, enfolds, disorganizes, and reorganizes the entire labyrinth. Their very immobility sparkles with metamorphoses.

Wether they be read as voids or as solids, as vertical axes or as diagonals, each one of them both witholds the secret and exposes the reality of an inmense number of possibilities.

An analogous phenomenon occurs in Romanesque sculpture. Here abstract form is both stem and support for a strange, chimerical image of animal and human life; here monsters that are shackled permanent to an architectural and ornamental definition are yet endlessly reborn in so many different ways that their captivity mocks both us and itself.

Form becomes a rinceau, a doubleheade eagle, a mermaid, a duel of warriors. It duplicates, coils back upon, and devours its own shape.

Without once trespassing its limits or falsifying its principles, this protean monster rouses up, and unrolls its demented existence –an existence that is merely the turmoil and the undulation of a single, simple form."

 

*[ -Vie des Formes-, Henri Focillon, -The Life of Forms in Art- Trans. By Charles Beecher Hogan and Georg Kubler. 2nd. Édition New York (Wittenborn, Schultz, Inc.), 1938, p. 6.]

 

La Trame*

 

Qu’y a-t-il de plus éloigné de la vie, de ses flexions, de sa souplesse, que les combinaisons géométriques du décor musulman ? Elles sont engendrées par un raisonnement mathématique, établies sur des calculs, réductibles à des schémas d’une grande sécheresse. Mais dans ces cadres sévères, une sorte de fièvre presse et multiplie les figures; un étrange génie de complication enchevêtre, replie, décompose et recompose leur labyrinthe. Leur immobilité même est chatoyante en métamorphoses, car, lisibles de plus d’une façon, selon les pleins, selon les vides, selon les axes verticaux ou diagonaux, chacune d’elles cache et révèle le secret et la réalité de plusieurs possibles. Un phénomène analogue se produit dans la sculpture romane, où la forme abstraite sert de tige et de support à une image chimérique de la vie animale et de la vie humaine, où le monstre, toujours enchaîné à une définition architecturale et ornementale, renaît sans cesse sous des apparences inédites, comme pour nous abuser et pour s’abuser lui-même sur sa captivité. Il est rinceau recourbé, aigle à deux têtes, sirène marine, combat de deux guerriers. Il se dédouble, s’enlace autour de lui-même, se dévore. Sans excéder jamais ses limites, sans jamais mentir à son principe, ce Protée agite et déploie sa vie frénétique, qui n’est que le remous et l’ondulation d’une forme simple."

❡*Henri Focillon, Vie des formes (1943)

Presses Universitaires de France, version numérique, page 10/11

  

Joshua Janssen

‘werken op papier’

door J.Th. Dingjan

 

Het is geen gemakkelijk opgave het werk van joshua janssen te beschrijven en in zijn diverse verschijningsvormen recht te doen.

Hij werkt niet naar de waarneming; maar toch is kijken en daardoor zien van het grootste belang als je iets wil begrijpen van zijn werk.

Kijken zonder wil, oplettend volgen, voelen wat je ogen en daarmee je hersens doen. Gelijktijdig naar binnen als naar buiten kijken.

Kijken om je te laten leiden door het werk zelf, kijken naar het grote ervan, en tegelijk het kleine zien.

Van detail naar geheel, van geheel naar detail, zien hoe streng, vrij, onaf, zien hoe gaaf.

Streng in zijn uitgangspunten, veelal een grid, streng in de eerste keuzes naar steeds meer en kleiner.

En dan keert het zich om, ineens zijn er zo veel uitgangspunten, ontelbaar veel ingangen, dan is er de vrijheid van dwalen, zijn de verbindingen eindeloos, zijn er aanknopingspunten, en neemt het tijd.

Veel beeld geeft zich direct prijs, zo niet dat van Janssen.

Zelfs in de betrekkelijk eenvoudige beelden, zoals die met de herhalende en omklappende vierkanten kan je niet met één blik volstaan. Je moet volgen, je moet mee, door alle processen, door alle stappen, niet om de logica er van te vinden, want je wordt misleid, het werk blijft je steeds een stapje voor.

Toch kent Janssen’s werk wel degelijk een aantal uitgangspunten.

Allereerst zijn het aquarellen maar eigenlijk zijn het geen gangbare. Hij gebruikt aquarelverf als medium en aquarelpapier als drager. Globaal gezien kan je vier of vijf redelijk formele methodieken van beginnen onderscheiden.:

 

1) het volkomen vrij laten leiden door wat papier en verf en het wassen van de verf teruggeven. (‘portal’)

2) een denksysteem als uitgangspunt. ('uit het vierkant' )

3) werken van uit een streng voorgetekend en uitgemeten grid. ('wand' 1-2-3-4)

4) zoeken met grote velden kleur naar de werking van kleur als plat vlak of ruimte. (dans ce cadre là')

5) het vrije grid als basis voor een beeldend spel van ruimte en tussenruimte. ('zonder titel'), nog niet opgenomen in dit overzicht)

 

Deze uitgangspunten zijn formeel beeldend en vrij eenvoudig te herkennen. Alleen dan begint de tocht.

Dan begint voor de maker het zien, het dwalen, het verstrijken van de tijd, de andere inzichten, de verbindingen, de omkeringen,

’Portal’, een staand beeld, in blauwen en gelen vol van uitgewassen (en ingewassen) details met een grote suggestie van ruimte en ruimtes.

Telkens haakt je geest aan een voorstelling en telkens moet je toegeven het net niet te zien, er is geen voorstelling, er mag er geen zijn.

Je moet met de maker blijven dolen en mee kijken naar zijn door zijn zien ingegeven beslissingen.

  

‘Uit het vierkant 4’, een geheel in omber, laag over laag uitgevoerd vierkant, op een rechthoekig vlak.

Het vierkant rechts naast een staande rechthoek slechts in potlood aangegeven met even subtiel naar rechts boven een aantal maat-streepjes.

Het vierkant met in zich, het verhaal van twintig vierkanten, monochroom; -waarvan drie grote verschuiven van links boven naar rechts onder, die het donkerste zijn, en trapsgewijs lichter worden.

In het onderste vierkant zitten weer drie vierkanten die van recht onder naar links boven wederom trapsgewijs lichter en lichter worden en uit het bovenst vierkant komen als een brute stijlbreuk.

Dertien gelijke vierkanten, van witte weer trapsgewijs donker wordende vierkanten naar de linker beneden hoek.

Een verwarrend helder beeld, waarvan je zou kunnen vermoeden dat het een symbolische betekenis heeft, alleen is het ons niet gegeven het symbool te duiden, als het al te duiden valt.

En toch waarom zo klaar, waarom zo helder als uitspraak, en waarom zo hermetisch.

  

‘Wand 1, 2, 3, en 4’ zijn werken gebaseerd op een streng uitgemeten grid, minutieus precies kleur gegeven met transparante vierkante kleurveldjes, welke op hun beurt weer worden doorsneden door driehoeken en diagonalen.

Zo ontstaat er een steeds gedetailleerder tekening van verrassende kleur- en vormfacetten als bij een zeer complex geslepen diamant, even ruimtelijk als plat, even koel als gepassioneerd, geordend als verwarrend, even consequent als tegenstrijdig.

Met als enige logica die van het onverzadigbare oog.

  

‘Dans ce cadre là-l’. De schijnbaar meest eenvoudige werken, slechts horizontale en verticale kleurvelden die om een vierkant heen geplaatst zijn. Alleen de kleur, de maat en de kleur-intentie bepalen de platte en ruimtelijke werking.

Prachtige rode, violet blauwen en rood grijzen, staan als concurerende vrienden naast elkaar.

 

Als het lijkt alsof er alleen maar sprake is van een formele manier van werken dan is dat niet juist.

Het gaat vooral over hoe wij als complexe geesten met al ons zien, voelen en denken, steeds weer opnieuw ons zelf en de wereld om ons heen aan het uitvinden of hervinden zijn.

Steeds weer verdichten en steeds weer bevrijden. Het omarmen en gelijk weer verwerpen van vele beeldende conventies, datgene dat het ‘werken op papier’ verbindt met werken met mensen: ‘special projects’

Doceerde van 1980 tot 2010 aan de CABK ArtEZ Zwolle, Academy for Art and Design; Department Graphic Design, Department Illustration and Teacher Training Course for Art and Design, Overijssel, Netherlands.

Joshua Janssen

’travail sur papier’

 

par J.Th. Dingjan

  

Il n’est pas facile de décrire le travail de joshua janssen et de donner droit à ses formes d’apparences diverses. Il ne travaille pas selon la perception. Mais pourtant, si nous voulons comprendre son travail, ‘regarder’ et ainsi ‘voir’ sont de la plus haute importance. Regarder sans vouloir, suivre attentivement, ressentir ce qu’en font vos yeux et avec cela votre cerveau. Regarder en même temps vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Regarder pour vous laisser guider par le travail en soi, regarder à la fois sa grandeur et en même temps sa simplicité. Du détail vers l’ensemble, de l’ensemble vers le détail, voir la rigueur, la liberté, l’inachevé, voir l’intégrité. Rigoureux dans ses points de départ, c'est-à-dire souvent une trame, sévère dans ses premiers choix qui se rétrécissent de plus en plus.

Et là, tout se retourne, d’un coup il y a tellement de points de départ, des entrées innombrables, la liberté d’errer, des liaisons infinies, des points de contact et la prise du temps.

Beaucoup d’images se livrent à vous immédiatement, pas celles de Janssen. Même dans les images relativement simples, comme celles avec les carrés répétitifs et basculants, vous ne pouvez pas vous contenter d’un seul regard. Vous êtes obligé de suivre, vous devez accompagner tout les processus, toutes les étapes pas pour trouver la logique : vous serez trompé, car le travail vous devance toujours d’un pas.

Cependant le travail de Janssen contient bien quelques points de départ. Tout d’abord ce sont des aquarelles, à vrai dire elles ne sont pas courantes. Il utilise la peinture d’aquarelle comme moyen et son papier comme porteur. Globalement vous pouvez distinguer quatre ou cinq méthodes de départ assez formelles:

 

1. se laisser guider librement par ce que rendent le papier, la peinture et le lavement de celle-ci (‘portal’)

2. un système de pensée comme point de départ (‘uit het vierkant, 4’)

3. travailler à partir d’une trame rigoureusement préparée et mesurée (‘wand 1,-2,-3 et 4’)

4. la recherche du fonctionnement de la couleur comme surface plane ou spatiale en utilisant de grands champs de couleur (‘dans ce cadre là, 1’)

5. une base d’une trame libre pour obtenir un jeu figuratif d’espace et d’entre espace (‘sans titre’)

 

Ces points de départ sont formellement figuratifs et assez facile à reconnaître. C’est à partir de là que commence le voyage et que débute pour l’artiste la vue, l’écoulement du temps, les autres notions, les renversements.

 

’Portal’, une pièce sur pied, avec des bleus et des jaunes pleins de détails délavés et une grande suggestion d’espace et de lieux.

A chaque fois votre esprit s’accroche à une image et à chaque fois il vous faut vous avouer que vous la voyez à peine, il n’y a pas d’image, il ne doit pas y en avoir. Vous êtes obligé d’errer avec l’artiste et de regarder avec lui ses décisions inspirées par sa vue.

  

‘Uit het vierkant 4’, est un carré, tout en terre d’Ombrie et réalisé couche après couche, sur une surface rectangulaire. Le carré placé côté droit et à côté d’un rectangle debout, est seulement marqué subtilement avec quelques traces de crayon vers le haut droit. Le carré qui porte en lui l’histoire de vingt carrés, monochrome, - dont trois grands déplacements, de la gauche en haut vers la droite en bas, sont les plus foncés et deviennent graduellement plus clairs. Dans le carré inférieur se trouvent à nouveau trois carrés qui de la droite en bas vers la gauche en haut deviennent graduellement plus clairs et sortent du carré le plus haut comme une rupture de style brutale. Treize carrés identiques –partant en blanc et s’obscurcissant graduellement vers le coin gauche du bas. Une image claire et troublante, dont vous pourriez présumer qu’elle a une signification symbolique. Seulement nous n’arrivons pas à désigner le symbole, si déjà il peut être désigné. Et pourtant, pourquoi tellement fini, pourquoi tellement claire comme expression et pourquoi tellement hermétique ?

  

‘Wand 1, 2, 3, en 4’, sont des pièces basées sur une trame rigoureusement mesurée, peintes avec une précision minutieuse de champs de couleurs transparents et carrés, qui à leurs tour sont tranchés par trois côtés et diagonales. Ainsi se forme un dessin de plus en plus détaillé avec des facettes de formes et couleurs surprenantes, tout comme un diamant taillé de façon complexe. Il est aussi spatial que plat, aussi froid que passionné, aussi rangé que troublant, aussi conséquent que contradictoire, avec comme seule logique celle de l’oeil insaturé

  

‘Dans ce cadre là-l’. En apparence une serie des pièces la plus simple, consistant de quelques champs de couleur horizontaux et verticaux, posés autour d’un carré. Seule la couleur, la taille et l’intention de couleur déterminent l’effet plat et spatial. De magnifiques rouges, violets, bleus et rouges gris, se retrouvent côte à côte comme deux amis concurrents.

  

‘Sans titre’. La trame libre. De grandes pièces carrées se trouvent l’une dans l’autre, côte à côte et l’une par-dessous l’autre. On peut les ‘lire’ comme un ensemble ou séparément. Des endroits intimes où l’on se sent à l’aise. Errer de pièce en pièce. Ne pouvant s’attarder, parce que l’oeil recherche des espaces nouveaux ou des récits figuratifs et nouveaux, comme chez ‘Portal’, pas de représentation mais une image.

  

S’il semble qu’il s’agit seulement d’une façon formelle de travailler, il n’en est rien. Il s’agit surtout de comprendre, avec notre esprit complexe, notre regard, nos sentiments et pensées, comment nous sommes en train d’inventer nous-mêmes et de retrouver le monde autour de nous. De nouveau condenser et de nouveau libérer. Embrasser et en même temps rejeter de nombreuses conventions figuratives. C’est cela qui lie le ‘travail sur papier’ et le travail avec des artistes: ‘Special Projects’.

 

'Special Projects' and Students Animations on YouTube:

fr.youtube.com/user/CABKZWOLLE

Special Projects and Students Animations on Flickr:

www.flickr.com/photos/inktpot/

Read more

Showcase

Testimonials

Have something nice to say about joshua janssen? Write a testimonial