Institut za standardizaciju BiH je samostalna državna upravna organizacija za poslove u području standardizacije.
Institut predlaže strategiju standardizacije u BiH, priprema i publikuje bosanskohercegovačke standarde, zastupa i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim, evropskim i drugim organizacijama za standardizaciju, te obavlja poslove koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma i članstva u tim oranizacijama. Sudjeluje u pripremanju tehničkih propisa, razvija i uspostavlja informacijski sistem o standardima BiH, organizira i provodi specijalističko obrazovanje kadrova u području standardizacije. Bavi se i izdavačko - publicističkom djelatnošću iz područja standardizacije.
Institut je punopravni član : Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO od 1997. god. i Evropskog instituta za standardizaciju u oblasti telekomunikacija ETSI od 1997. god. i pridruženi član: Međunarodne komisije za elektrotehniku IEC od 1997. god., Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike CENELEC od 1999. god. i Evropskog komiteta za standardizaciju CEN od 2008. god.
BAS Institut donosi bosanskohercegovačke standarde putem stručnih tijela. Stručna tijela BAS Instituta su:
•tehnički komiteti (TC),
•radne grupe (WG),
•ad hoc grupe (AG) i
•unifikaciona grupa (UG).
U ovom trenutku pri Institutu je aktivno 50 tehničkih komiteta iz različitih područja standardizacije. U radu ovih tehničkih komiteta je angažovano oko 600 bosanskohercegovačkih stručnjaka iz raznih oblasti. Institut je, putem tehničkih tijela, do sada preuzeo gotovo 17000 međunarodnih i evropskih standarda, uglavnom metodom proglašavanja. Od ukupnog broja, oko 250 standarda je preuzeto metodom prevođenja.


The Institute for standaridazion of BiH is an autonomous institution of government administration for affairs related to standardization area.
The Institute proposes the strategy of standardization in B&H, prepares and publics standards of Bosnia and Herzegovina, represents and acts on behalf of Bosnia and Herzegovina in international, European and other interstate organizations for standardization, and performs other tasks that originate from international agreements and memberships in the organizations. It participates in preparing technical regulations, develops and establishes the information system of standards of B&H, organizes and carries out specialist education of personnel in standardization area. It is engaged in issuing-publishing activities for standardization area.
The Institute is full member of International Organization for Standardization ISO since 1997. and European Institute for Standards in Telecommunications ETSI since 1997. and associate member of: International Electrotechnics Commission IEC since 1997, European Committee for Standardization CEN since 2008, and European Committee for Standardization in Electrotechnics CENELEC since 1999.
BAS Institute adopts Bosnia and Herzegovina standards through its expert bodies. Expert bodies of the Institute are:
•technical committees (TC),
•work groups (WG),
•ad hoc groups (AG),
•unification group (UG).
At present, 50 technical committees are active in different areas of standardization at the Institute. Around 600 experts from different areas are involved in work of these technical committees. The Institute has adopted almost 17000 international and European standards, through its technical bodies, mostly by endorsement method. Around 250 standards were taken over by translation method.

Following (0)

BAS Institut hasn't listed any contacts yet.

Testimonials (0)

BAS Institut doesn't have any testimonials yet.

Name:
BAS Institut
Joined:
November 2012
Hometown:
Istocno Sarajevo
Currently:
BiH
Website:
Institut za standardizaciju BiH