ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี แบ่งปันสิ่งดีดี อยากให้ทุกคนเดินทางสายกลาง ... ยึดเสมอว่า มรรคมีองค์ ๘ คือทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ การปฏิบัติที่ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง, การปฏิบัติที่ไม่ตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป, การประนีประนอม.

Following (0)

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย hasn't listed any contacts yet.

Testimonials (0)

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย doesn't have any testimonials yet.

Name:
ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี
Joined:
January 2019
Currently:
BANGKOK, THAILAND
Website:
ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี