ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี แบ่งปันสิ่งดีดี อยากให้ทุกคนเดินทางสายกลาง ... ยึดเสมอว่า มรรคมีองค์ ๘ คือทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ การปฏิบัติที่ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง, การปฏิบัติที่ไม่ตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป, การประนีประนอม.

Showcase

Testimonials

Have something nice to say about ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี? Write a testimonial