Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ο.Κ.Ε.)

Με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική Ο.Κ.Ε. στηρίζεται στον τριµερή διαχωρισµό των εκπροσωπούµενων συµφερόντων, διαχωρισµό δηλαδή σε τρεις Οµάδες, µία των εργοδοτών-επιχειρηµατιών, µία των εργαζοµένων –στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα– και µία των λοιπών κατηγοριών, στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι καταναλωτές, οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ατόµων µε αναπηρία, ισότητας των δύο φύλων, πολυτέκνων, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

H Ο.Κ.Ε. αποτελεί συνταγµατικό θεσµό µε αποστολή τη «διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και [τ]η διατύπωση γνώµης επί των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων που παραπέµπονται σε αυτήν» (άρθρο 82 παρ. 3 του Συντάγµατος). Επίσης, η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει Γνώµες Πρωτοβουλίας για επίκαιρα και ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα της κοινωνίας.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Όργανα της Ο.Κ.Ε. είναι η Ολοµέλεια, µε 62 Μέλη από τις τρεις Οµάδες (Εργοδότες – Εργαζόµενοι – Λοιπές Κατηγορίες), η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συµβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις Αντιπρόεδροι.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Μέσα από τον έντιµο, υπεύθυνο και γόνιµο διάλογο, οι πολίτες να είναι βασικοί πρωταγωνιστές στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η Ο.Κ.Ε. συµβάλλει:

•στην εδραίωση της δηµοκρατίας,

•στην οικονοµική ευηµερία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις,

•τον εκσυγχρονισµό των δοµών και της λειτουργίας του κράτους,

•στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Read more

Testimonials

Have something nice to say about Ο.Κ.Ε.? Write a testimonial