new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

~ p a t z ~ ADMIN July 28, 2013
Mabuhay ang ating Mahal na Patrona Santa Maria de Betania! Viva! MALIGAYANG KAPISTAHAN 2013!

Group Description

Mga ka-Circulo, ang imahen ni Santa Maria de Betania na nasa pagmamay-ari ng Pamilya Cua-Miguel ng Binangonan, Rizal ay naging featured Santo of the Week ng grupong Esculturas... Aming pinaaabot ang aming malugod na pagbati...

224898_1760722058772_1260685876_31693997_710468_n

Tunghayan ang opisyal na entry na imahen ni Santa Maria de Betania para sa CUARESMA exhibit na ginanap sa Simbahan ng San Agustin sa Intramuros, Manila.
Ang imahen ay nasa pangangalaga ni G. Joseph Lazaro ng San Miguel, Bulacan...

Sta. Maria ng Betania

Mga ka-Circulo... Kilalanin si BETANIANITA , ang opisyal na Pilgrim Image ng ating Circulo...

Santa Maria de Betania (Betanianita) 005

This group is lovingly dedicated to Sta. Maria de Betania so as to spread devotion in her honor.

The text below is originally posted by patz (patrick capili) from one of the threads in the other group.

I took the liberty of copying it and posting it here for I owe it to this narrative why I was moved and it inspired me to comission an image in honor of St. Mary of Bethany.

Though some are saying that this has lapses, in whatever form it may be, I still find it logical to post it here, verbatim, as respect to the author. Anyway, these said lapses can be corrected in the course of our discussions here in this group.

And in honor of the first image of St. Mary of Bethany in the Philippines, I also took the liberty in posting its photos here. (all photos courtesy of patz)


2435067027_2f5d968b42_m 2435067573_f597b9c3c4_m 2435883428_804d10a2f6_m 2435885350_cdd502137b_m

Sa Bagong Tipan ay may mga kababaihang nagngangalang Maria na nagkaroon ng mga mahahalagang kalagayan patungkol sa buhay ng ating Panginoong HesuKristo at sa unang simbahan. Noong panahong iyon ay karaniwan nang pangalan ang Maria (Miryam). At hindi nakapagtataka na anim na babae sa Bagong Tipan ang may ganitong pangalan. Sila ang mga sumusunod; 1. Maria, ang Mahal na Birhen, Ina ni Jesus; 2. Maria Magdalena, kung kanino pitong demonyo ang pinaalis ni Jesus (Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 8:2, 24:10, Juan 20-patuloy); 3. Maria, ang kapatid nina Marta at Lazaro, mga taga-Betania(Lucas 10: 38-42, Juan 11:1-patuloy, 12:1-patuloy); 4. Maria, ang asawa ni Cleofas (sa Latin, Maria Cleofae, na nangangahulugang Maria ni Cleofas, Juan 19:25) o tinatawag ding Maria Jacobe (sa Latin, Maria Jacobi mater, Mariang ina ni Santiago, Marcos 16:1, Lucas 24:10, ; 5. Maria, ina ni Juan Marcos (Gawa 12:12) at 6. Maria, taga-Roma, kasapi ng Iglesia sa Roma (Roma 16:6).

Sa kasaysayan ng ating pananampalataya ay nagkaroon ng isang usapin ukol sa katauhan ng dalawang Maria - sina Maria Magdalena at Mariang kapatid nina Marta at Lazaro, tinatawag ding taga-Betania o de Betania. Ang sulating ito ay naglalayong ipaliwanag ang pagkakaiba ng dalawa.

Para sa mga kabilang sa Eastern Orthodox Church at sa mga Simbahang Protestante, ang dalawa ay may magkaibang katauhan, mula pa noong unang panahon. Sa katunayan, ayon sa tradisyon ng Eastern Orthodox Church, ang dalawang babaeng ito, kasama ng lima pang iba ay pinaniniwalaang nagtungo sa libingan ni Jesus noong madaling araw ng Muling Pagkabuhay.

Kung gayon, bakit sila napagkamaliang iisang babae? At upang palalain pa ang sitwasyon, may isa pang babae ang sinasabing iisa rin sa katauhan ng dalawang ito - ang babaeng makasalanan sa Lucas 7:36-50 o kung minsan ang babaeng nahuli sa pakiki-apid sa Juan 8:1-11 (tulad ng sa The Passion of the Christ ni Mel Gibson).

Ang nagpasimula ng kaguluhang ito ay walang iba kundi si Papa Gregorio Magno noong 591 AD. Sa isang sermon ay kanyang sinabi na ang tatlong babaeng ito ay iisang tao lamang. Maraming haka-haka kung bakit niya ito ginawa. Kabilang sa mga ito ay ang pagnanais daw ng Vaticano na ikubli ang tunay na katauhan ni Magdalena bilang isa sa mga mahahalagang alagad ni Jesus kung kanino daw inihabilin ang pagpapatuloy ng Simbahan. Marami ding nagsasabi na maaaring naging asawa ni Jesus si Magdalena (The Last Temptation of Christ, Da Vinci Code) at upang hindi ito mapabalita ay dinungisan daw ng Simbahang Katolika ang katauhan ni Magdalena at tinawag siyang babaeng makasalanan.

Idagdag pa natin dito ang dalawang okasyon ng pagpapahid ng pabango sa paa ni Jesus. Ang una ay sa Lucas 7:36-50, ang babaeng makasalanan sa bahay ni Simon at ang ikalawa ay sa Juan 12:1-11. Surrin na kahit na magkahalintulad na pagpapahid ng pabango ang naganap, ang una ay may kasamang luha dahil sa pagsisisi at ang ikalawa ay ginawa, sa Betania, sa bahay ni Marta, upang magpasalamat si Maria sa pagkabuhay na muli ni Lazaro.

Ngunit mula noon ay natatak na sa isip ng mga Katoliko na ang tatlo ay iisa. Kung susuriin ang Mahal na Pasyon na ating binabasa tuwing Cuaresma ay nakasaad na magkapatid sina Magdalena at Marta. Gayundin naman nga ang mababasa sa nobenario para kay Santa Marta. Kung kaya lalong kumalat ang pag-iisip na ito. At kung ating titignan ang kalendaryo ng Simbahan ay hindi matatagpuan ang kapistahan ni Maria de Betania. (si Magdalena ay Julio 22 at si Marta ay Julio 29, isang linggong pagitan sa inakalang magkapatid)

Ngunit noong 1969, sa pagsusuri ng ikalawang Concilio ng Vaticano sa Banal na Kasulatan ay pormal nang pinaghiwalay ang katauhan ng tatlo. Wala naman talagang nakasulat sa Biblia na ang tatlong babae ay iisa. Ngunit hindi nila ipinaliwanag ang pagkakamaling naganap noong 591 AD.

Subalit hindi madaling palitan ang pag-iisip ng tao. Paano mo babaguhin sa isang iglap ang mahigit sa isanlibong taon ng pagkakamali? Kung kaya hanggang ngayon, bagaman nilagdaan na ng Kanyang Kabanalan Juan Pablo II ang Marytrologium Romanum (ang dokumentong naglalaman ng listahan ng lahat ng mga banal at ng kanilang mga kapistahan at representasyon) na nagsasaad ng magkaibang tao ang tatlo, marami pa ring tao ang hindi nakakaalam, hindi naniniwala, o sadyang wala lang paki-alam.

Sa bagong Martyrogium Romanun ay itinakda ang kapistahan ni Santa Maria de Betania kasabay ng sa kanyang mga kapatid na sina Santa Marta at San Lazaro (na kung minsan din ay pinagkakamaliang iisa sa Lazarong pulubi at sugatan na napunta sa langit).

Dahil dito ay maraming mga kalituhan sa isip ng mga Katoliko, lalo na ng mga Pilipinong Katoliko. Ngunit tatangkain ng sulating ito na bigyang linaw ang ilan sa mga usapin.

Una. Marami pa ring naniniwala o ang pagkaka-alam ay makasalanan si Magdalena. (Magdalena, ikaw ay sawing palad, Freddie Aguilar) at kung minsan nga ay nakalilis ang damit ng kanyang imahen. Hindi ito nararapat dahil hindi nga si Magdalena ang babaeng makasalanan. Dahil din dito, hindi niya dapat hawakan ang kanyang buhok dahil hindi niya kailanman pinunasan ng pabango ang paa ni Jesus. Ngunit marapat na siya'y magdala ng pabango o mira dahil siya ay isa sa mga nagpunta sa libingan noong linggo ng Pagkabuhay.

*ilang suhestiyon sa mga dadalhin ng imahen ni Santa Maria Magdalena tuwing Semana Santa:
Miercoles o Jueves: kahon ng kayamanan, basket ng pagkain o anumang tanda ng pagsisilbi at pagtustos sa ministeryo ni Jesus.
Viernes Santo: krus o bungo, o pareho, upang ipamalas na siya ay nasa Golgota (pook ng bungo) at nasaksihan ang pagkamatay ni Jesus sa krus.
Linggo: mira, ang pabangong ipapahid sa bangkay ni Jesus, easter lily, tanda na siya ang unang nakasaksi sa muling pagkabuhay.

Ikalawa. Si Santa Maria de Betania ang nagpahid ng pabango sa paa ni Jesus sa kanilang bahay sa Betania bilang pasasalamat sa pagkabuhay na muli ng kapatid nyang si Lazaro (huwag lituhin ang sarili pagkat may isa pang pagpapahid, tulad ng nabanggit na, ngunit iyon ay may kasamang luha ng pagsisisi mula sa babaeng makasalanan at iyon ay naganap sa bahay ni Simong pariseo). Dahil dito, marapat lamang na hawakan niya ang kanyang buhok sa isang kamay at pabango sa kabila. (tulad ng ginagawa ngayon sa Pateros).

*ilang suhestiyon sa mga dadalhin ng imahen ni Santa Maria de Betania tuwing Semana Santa (ito ay aking personal na ginagawa sa Marikina, base sa mga pagsasaliksik, na aking nais ibahagi sa mga kapatid Kong nag-aalaga na rin ngayon ng imahen ni Santa Maria de Betania):
Miercoles o Jueves: pabango at buhok (Juan 12:1-7)
Viernes: "la sabana", linen cloth sa ingles (ang damit panlibing ni Lazaro, tandaan ang sinabi ni Jesus sa Juan 11:43, "kalagan nyo siya (si Lazaro) ng kanyang mga damit panlibing!"
Linggo: scroll o Biblia, tanda ng pakikinig sa Salita ng Diyos (Lucas 10:38-42)

Si Santa Maria de Betania ay huwaran ng pakikinig sa Salita ng Diyos. Matatandaan natin sa Lucas 10-38-42 na noong dumalaw si Jesus sa kanilang bahay sa Betania ay umupo ito sa paanan ni Jesus habang abalang-abala si Santa Marta sa paglilingkod. Binaggit ito ni Santa Marta kay Jesus, ngunit sinaway siya Nito na nagwika, "Marta, Marta. Naliligalig ka sa maraming bagay. Pinili ni Maria ang lalong higit na mahalagang bahagi, at ito ay hindi aalisin sa kanya."

Dahil dito, maraming mga dalubhasa ang nagsasabi na ang magkapatid ng Santa Marta at Santa Maria ay alusyon sa dalawang bahagi ng ating pananampalataya - ang paglilingkod sa kapwa at ang paglilingkod sa Diyos. May nagsasabi na si Santa Marta ay alusyon ng Corporal Works of Mercy at si Santa Maria ay ang sa Spiritual Works of Mercy. Ang pagsasanib ng pagdarasal at pagkilos ang siyang bumubuo sa isang tunay na Kristiyano.

Bilang pagwawakas sa isang mahabang sulatin, (sana ay napagtiisan ninyong basahin) nais kong ihandog sa inyo ang aking isinulat noong May 31, 2006 sa okasyon ng ika-10 taon ng unang imahen ni Santa Maria de Betania:

"Ang Banal na Bahay sa Betania ay may mahalagang aral na nais ituro sa ating mga Kristiyano. Ang bawat isa sa kabilang sa Bahay na ito ay may iniaalay sa ating mahalagang kayamanan na dapat nating tularan at taglayin. Magkaroon tayo ng PANANAMPALATAYA na gaya ng kay Santa Marta na si Hesus "ang Mesiyas na nagpunta sa daigdig upang tayo'y iligtas." Taglayin natin ang PAG-ASA na tulad ni San Lazaro, tayo rin, kahit mamatay man, ay mabubuhay na muli sa huling araw. At matutunan nawa natin na ang tunay na PAG-IBIG sa Diyos ay ating maipamamalas sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang mga salita gaya ng halimbawa ni Santa Maria..."

"Sa huli, ang PANANAMPALATAYA, ang PAG-ASA at ang PAG-IBIG, itong tatlo ang mananatili. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang PAG-IBIG." -San Pablo Apostol sa kanyang Unang Sulat sa mga Taga-Corinto 13:13

Please do take note that as per our group moderator, Praepositus Generalis Claudio Acquaviva S.J., has pointed out some lapses in this write up written by patz. I'd like to ask the indulgence of Praepositus Generalis Claudio Acquaviva S.J. for using his explanations and clarifications of the said lapses.

Let me quote him verbatim...


"I would like to point out some mistakes on the Hagiography of Saint Mary of Bethany written by Patz.

1. Sa kasaysayan ng ating pananampalataya ay nagkaroon ng isang usapin ukol sa katauhan ng dalawang Maria - sina Maria Magdalena at Mariang kapatid nina Marta at Lazaro, tinatawag ding taga-Betania o de Betania. Ang sulating ito ay naglalayong ipaliwanag ang pagkakaiba ng dalawa.Para sa mga kabilang sa Eastern Orthodox Church at sa mag Simbahang Protestante, ang dalawa ay may magkaibang katauhan, mula pa noong unang panahon.

The Protestant Church (Helvetic Confession) does not recognize saints as claimed by the Author. In fact, the first thing the Reformers did after they seperate from the Church of Rome was the destruction of paintings, images, figures of Saints. The Eastern Orthodox Church recogize Mary of Bethany to be distinct from Mary Magdalene and the Unknown Sinner but NOT THE PROTESTANT CHURCH.

2. Ang nagpasimula ng kaguluhang ito ay walang iba kundi si Papa Gregorio Magno noong 591 AD. Sa isang sermon ay kanyang sinabi na ang tatlong babaeng ito ay iisang tao lamang. Maraming haka-haka kung bakit niya ito ginawa. Kabilang sa mga ito ay ang pagnanais daw ng Vaticano na ikubli ang tunay na katauhan ni Magdalena bilang isa sa mga mahahalagang alagad ni Jesus kung kanino daw inihabilin ang pagpapatuloy ng Simbahan. Marami ding nagsasabi na maaaring naging asawa ni Jesus si Magdalena (The Last Temptation of Christ, Da Vinci Code) at upang hindi ito mapabalita ay dinungisan daw ng Simbahang Katolika ang katauhan ni Magdalena at tinawag siyang babaeng makasalanan.

It is not proper to say the Vatican tried to hide (PAGNANAIS NANG VATICANO). The Vatican as a state did not exist at the time of Saint Gregory the Great. Vatican is a state and not the government. The word Holy See is also out of the question because at the time Rome did not have an effective government. The right word I think is "Church Fathers".

3.Subalit hindi madaling palitan ang pag-iisip ng tao. Paano mo babaguhin sa isang iglap ang mahigit sa isanlibong taon ng pagkakamali? Kung kaya hanggang ngayon, bagaman nilagdaan na ng Kanyang Kabanalan Juan Pablo II ang Marytrologium Romanum (ang dokumentong naglalaman ng listahan ng lahat ng mga banal at ng kanilang mga kapistahan at representasyon) na nagsasaad ng magkaibang tao ang tatlo, marami pa ring tao ang hindi nakakaalam, hindi naniniwala, o sadyang wala lang paki-alam.

Although, the Author is right in claiming that new Roman Martyrologium contains the Feasts of the Saints, the book does not give the attributes of the Saints. I can prove it
because I have two copies of the RM. An old one and a new one. For attributes, a researcher must consult other books on iconographies. Bottomline, the RM is not a book on Attributes.

4. *ilang suhestiyon sa mga dadalhin ng imahen ni Santa Maria de Betania tuwing Semana Santa (ito ay aking personal na ginagawa sa Marikina, base sa mga pagsasaliksik, na aking nais ibahagi sa mga kapatid kong nag-aalaga na rin ngayon ng imahen ni Santa Maria de Betania):
Miercoles o Jueves: pabango at buhok (Juan 12:1-7)
Viernes: "la sabana", linen cloth sa ingles (ang damit panlibing ni Lazaro, tandaan ang sinabi ni Jesus sa Juan 11:43, "kalagan nyo siya (si Lazaro) ng kanyang mga damit panlibing!"
Linggo: scroll o Biblia, tanda ng pakikinig sa Salita ng Diyos (Lucas 10:38-42)

It is not proper for Saint Mary of Bethany to have the Burial Linen of Saint Lazarus as her attribute because this is a defilement of their tradition. I would suggest an instrument of passion but much better an alabaster jar. Unfortunately the Author did not give the sources of this entry, but I have not encountered this suggestion on the burial cloth. this is mentioned in Misnah Book of Judges"

The following hagiography of Saint Mary of Bethany was written by Dennis, a moderator of this group.

Commemoration of Saint Lazarus, brother of Saint Martha, whom our Lord has raised from the dead and Mary, his sister whom Martha has reprimanded for not helping the chôres and instead sitting near Our Lord hearing his preachings.

Mary is a sister of Martha and Lazarus of Bethany1. Her proper name is Mary of Bethany, the word Bethany denotes that Mary's family originated from Bethany and to differentiate her from other Mary's. Based on the Gospels, Martha is the oldest in the family and the symbol of an active life while Mary represents contemplative life2.

Nothing is said about the early life of Mary. Rather unknown to many, Mary has another sister but not mentioned in the Gospels3. Until recently, Mary of Bethany was identified to be the same woman as Mary Magdalene. Before, the Roman Catholic Church did not differentiate Mary of Bethany from Magdalene. In fact, in the old Roman Martryrology, Mary Magdalene was the also the Penitent Woman and was called sister of Martha and Lazarus4. Hence, Mary Magdalene was represented as a harlot who repented and repaid her Master by anointing Jesus in the house of Simon the Leper in Bethany. In reality, Jesus was at least twice anointed by two or three different woman. One of them was Mary of Bethany5. On the other hand, the Orthodox Church6 and other Churches of the East recognize that Mary Magdalene is distinct from Mary of Bethany and Penitent Woman. Protestant Theologians, are equally divided concerning the case of Mary of Bethany. Some sided with the old notion of the Roman Catholic Church while the rest took the position of the Orthodox Church. However, it must be pointed out that the Reformed Church only distinguish these three woman but does not venerate them which is of course an anathema to their basic belief7. This lead to false conclusion that Protestants recognize the Cult of these saints8.

The confusion between Mary of Bethany and Mary Magdalene started with the translation of Gospel of Luke VIII: 2 from Greek

καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, μαρία ἡ καλουμένη μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,

to Latin

et mulieres aliquae quae erant curatae ab spiritibus malignis et infirmitatibus Maria quae vocatur Magdalene de qua daemonia septem exierant9

The Devils were interpreted figuratively, hence Mary Magdalene became a harlot, yet there was no hint that she was a paramour. She was possessed by the devils and was exorcised literally.

The story of a Whore who became a Penitent had a great appeal to the teachings of the early church and also among its followers. This confusion was never corrected because it was one of the the favorite themes of the church. Furthermore, during the Reformation, when several European Countries broke with Rome, the Church Leaders compared the story of sinners (i.e. Protestants) to Mary Magdalene (i.e Penitent Woman). The Counter Reformation used this story in their crusade to bring back the "sinners" to the arms of real church.

Not all Scholars agreed that Mary Magdalene was a whore and she was also Mary of Bethany. Little Opposition came within the Catholic Church, most of them emerged from the Anglican and Lutheran Scholars. The Helvetic Church Scholars, on the other hand, did not bother to look into situation. During the Second Vatican Council and when the sweeping reforms were made in the Roman Calendar, the Roman Catholic Church had abandoned its teaching that Mary Magdalene was the same as Mary of Bethany and the Penitent Woman, but there were some delays in the publishing of the Roman Martyrology and finally in 2004 Mary of Bethany is recognized in this opus to be a sister of Martha and Lazarus of Bethany10.

In the Gospels, Mary is always overshadowed by her sister Martha11. Her name is mentioned several times but second only to that of her sister. When Lazarus died, it was Martha who came to greet her Master

19 And many of the Jews were come to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
20 Martha therefore, as soon as she heard that Jesus had come, went to meet him: but Mary sat at home.
21 Martha therefore said to Jesus: Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
22 But now also I know that whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.
23 Jesus saith to her: Thy brother shall rise again.
24 Martha saith to him: I know that he shall rise again, in the resurrection at the last day.
25 Jesus said to her: I am the resurrection and the life: he that believeth in me, although he be dead, shall live:12

The resurrection of Lazarus took place during the last year of Our Lord's Ministry and a few days before his Triumphal Entry to Jerusalem.

John mentioned the anointing of Jesus by Mary after the resurrection of her brother Lazarus. This was the second or third and the last of anointing of our Lord. Mary did it as sign of gratitude for the resurrection of her brother.

Afterwards, the Gospels remain silent on Mary because of the shift from Ministries to Passion and Death of Jesus.

The Gospels fail to mention the presence of Martha, Mary and Lazarus in the Passion and Death of Our Lord. But Luke has given indirectly who witnessed the crucifixion:

49 stabant autem omnes noti eius a longe et mulieres quae secutae erant eum a Galilaea haec videntes7.

Obviously, Luke is referring to those who joined Our Lord in his Ministries. It would be abusurd that Martha, Mary, Lazarus and their Sister did not join Jesus back to Jerusalem for the Passover celebration, knowing the end was near.

Similarly on Easter Sunday, Luke says:

And on the first day of the week, very early in the morning, they came to the sepulchre, bringing the spices which they had prepared8.

The operative word is "They" which pertains to the same women that are mentioned in Chapter XXIII.

After Pentecost and the Apostles were dispersed to the different parts of the world, Martha together with Lazarus, Mary of Bethany (In the Legenda Aurea Magdalene), Mary Jacobe, Mary Salome among others were put by the Jews on a boat without rudder and sails. They were protected by the Almighty and landed safely in Marseilles, France.

There is another confusion here because it was presumed Mary Magdalene took a soltitary life and died of an old age. The amalgamation of Mary of Bethany and Mary Magdalene was completed by the stories that emerged from France. What is very interesting, there are two tombs and two bodies in different places Vezelay and Saint Baume. Would it possible one belongs to Mary of Bethany and one to Magdalene?

Finis XXVIII Julius MMVIII

1. Martyrologium Romanum MMIV
2. Ibid
3. Die Heiligen
4. Martyrologium Romanum MCMXXIII
5. Adeney, Women of New Testament
6. Synaxarion
7. Making of Saints
8. Ibid
9. Breen, Harmony of Gospels.
10. Roman Martyrology MMIV
11. Adeney, Women of New Testament
12. John XI

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Accepted content types: Photos, Videos, Images, Art, Screenshots
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta