new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

Community Archives Wales ADMIN July 4, 2008
Just a quick message to say thanks for the Images you have submitted to our Flickr group, its been amazing to see the group grow alongside the CAW project.

Gair sydyn i ddweud diolch am y delweddau rydych wedi eu cyflwyno i'n grŵp Flickr, mae wedi bod yn wych gweld y grŵp yn tyfu ochr yn ochr â phrosiect ACC

Diolch, Paul

Group Description

(SAESNEG/ENGLISH) Our Wales
The Our Wales group is seeking historical images of, from and by the communities of Wales. Our Wales is a collaborative, online service that forms part of the larger Community Archives Wales project. Contribute your Flickr images to this group and make them a part of the nation’s visual record.
Community Archives Wales (CAW) is a communities@one funded project managed by Culturenet Cymru within the National Library of Wales.

Guidelines for giving titles and tagging
The following are guidelines and not hard and fast rules, we welcome all images from 'Our Wales'. But if you have the time to do the following then please do. You can find out more about how to write good tags and titles in this post www.flickr.com/groups/cymru-wales/discuss/72157605970842616/

Please tag and title the images you add to this group as these become searchable fields in Our Wales. Please include the following information: subject, event, location, geographical feature, geographical location, date and photographer (if not your image). To keep multiple words as one tag, use quotation marks, for example: “Millennium Stadium” rather than Millenniumstadium


If you would like to see your Flickr images in the CAW online resources:

Images will be showing on the www.ourwales.org.uk (CAW) site soon, currently that site contains only images from the community groups. Once the flickr images are included on the site, we will inform people by posting a message in the discussion area. You will then be able to use the search facility to search photos from both the community groups and the Flickr group together.

Creative Commons Licenses:

While this is not a condition for contributing to this group, we suggest you consider licensing your images with a Creative Commons like “Attribution-NonCommercial”. Our Wales selects Creative Commons licensed images when producing audio visual presentations and exhibitions for national events and festivals, e.g. the National Eisteddfod of Wales or the Royal Welsh Agricultural Show. Because of the amount of work involved in rights clearing, it is not feasible to use "all rights reserved" images for audio visual exhibition and presentation purposes. You can find further details about the six Creative Commons licenses on the Flickr Creative Commons page.

Language Policy:

Our Wales is a bilingual (Welsh and English) resource. All content produced by CAW for the group will be bilingual. Titles, descriptions and tags for images can be in either Welsh or English, but preferably in both languages.

Potential acquisition:

To have your images considered for acquisition by Culturenet Cymru projects, which include Community Archives Wales, Gathering the Jewels, Glaniad and Their Past Your Future, you will need to:

- include detailed titles, descriptions and tags
- upload high resolution images e.g. 2500 x 1900 pixels
- allocate Creative Commons licenses
- include alternative contact details or check Flickr mail regularly

The flickr images acquired by Culturenet Cymru will be preserved in The National Library of Wales’s digital archive for perpetuity.

Contact:

If you would like more information, please email Culturenet Cymru.
Our Wales - www.ourwales.org.uk

(CYMRAEG/WELSH) Cymru Ni
Mae'r grŵp Cymru Ni yn chwilio am ddelweddau hanesyddol o a gan gymunedau Cymru. Mae Cymru ni yn wasanaeth cydweithiol ar-lein sy'n ffurfio rhan o'r prosiect mwy Archifau Cymunedol Cymru. Cyfranwch eich delweddau Flickr i'r grŵp hwn a gwnewch hwy'n rhan o gofnod gweledol y genedl. Mae Archifau Cymunedol Cymru (ACC) wedi ei ariannu gan Cymunedau@EiGilydd ac wedi'i reoli gan Culturenet Cymru oddi fewn i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Canllawiau ar gyfer rhoi teitlau a thagiau
Canllawiau yn hytrach na rheolau llym yw'r canlynol. Rydym yn croesawu pob derlwedd i 'Cymru Ni'. Ond os oes gennych chi amser i wneud y canlynol, buasem yn ddiolchgar. Gallwch wybod mwy ar sut i ysgrifennu tagiau a theitlau da yma www.flickr.com/groups/cymru-wales/discuss/72157605970842616/

Rhowch deitlau a thagiau i’r delweddau rydych yn eu hychwanegu at y grŵp hwn gan fod y rhain yn dod yn feysydd chwiliadwy yn Cymru Ni. Cynhwyswch y wybodaeth ganlynol: pwnc, digwyddiad, lleoliad, nodwedd ddaearyddol, lleoliad daearyddol, dyddiad a ffotograffydd (os nad eich delwedd chi ydyw). I gadw sawl gair fel un tag, defnyddiwch ddyfynodau, er enghaifft: “Stadiwm y Mileniwm” yn hytrach na Stadiwmymileniwm.


Os hoffech weld delweddau Flickr o’ch eiddo yn adnoddau ar-lein ACC:

Bydd y delweddau yn ymddangos ar wefan Cymru Ni yn fuan. Ar hyn o bryd, dim ond delweddau'r grwpiau cymunedol sydd ar y wefan honno. Unwaith bydd y delweddau
Flickr ar y wefan, byddwn yn hysbysu'r cyfranwyr trwy roi neges yn yr adran drafod.
Byddwch wedyn yn gallu defnyddio'r adnodd chwilio i chwilio am ffotograffau o'r
grwpiau cymunedol a'r grw^p Flickr gyda'i gilydd.

Trwyddedau Creative Commons:

Er nad yw hwn yn amod ar gyfer cyfrannu i’r grŵp hwn, rydym yn awgrymu eich bod yn ystyried trwyddedu eich delweddau gyda Creative Commons megis “Attribution-Noncommercial”. Mae Cymru Ni yn dewis delweddau Creative Commons pan yn cynhyrchu arddangosfeydd a chyflwyniadau clyweledol ar gyfer digwyddiadau a gwyliau cenedlaethol, e.e. Eisteddfod Genedlaethol Cymru neu’r Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru. Oherwydd y llwyth gwaith sydd ynghlwm wrth glirio hawliau, nid yw’n ymarferol i ddefnyddio delweddau ‘Cedwir pob hawl’ ar gyfer arddangosfeydd a chyflwyniadau clyweledol. Gallwch ganfod manylion pellach am y chwe thrwydded Creative Commons ar dudalen Creative Commons Flickr.

Polisi Iaith:

Mae Cymru Ni yn adnodd dwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Bydd pob cynnwys a gynhyrchir gan Culturenet Cymru ar gyfer y grŵp yn ddwyieithog. Gall teitlau, disgrifiadau a thagiau fod naill ai yn Gymraeg neu Saesneg, ond gorau oll os ydynt yn y ddwy iaith.

Caffaeliad posib:

Er mwyn cael eich delweddau wedi eu hystyried ar gyfer caffaeliad gan brosiectau Culturenet Cymru, sy’n cynnwys Archifau Cymunedol Cymru, Casglu’r Tlysau, Glaniad ac Eu Gorffennol Eich Dyfodol, bydd angen:

-cynnwys teitlau manwl, disgrifiadau a thagiau
-lanlwytho delweddau gyda chydraniad uchel, e.e. 2500 x 1900 pixel
-dyrannu trwyddedau Creative Commons
-cynnwys manylion cyswllt eraill neu gadw golwg cyson ar eich post Flickr

Cysylltu:

Os hoffech ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Culturenet Cymru.
Cymru Ni - www.cymruni.org.uk

Group Rules

(CYMRAEG) Mae gan Cymru Ni ddiddordeb mewn:

Unrhyw ddelweddau o ddiwylliant a threftadaeth Cymru
Unrhyw ddelweddau o hen ffotograffau o archif bersonol y cyfrannwr
Unrhyw ddelweddau o ddigwyddiadau neu weithgareddau sydd o ddiddordeb cenedlaethol

Nodwch nad oes gan Cymru Ni ddiddordeb mewn:

Delweddau yn cynnwys deunydd anweddus neu dramgwyddus (h.y. pornograffi, gwahaniaethu hiliol, ayyb)
Delweddau o anifeiliaid anwes oni bai eu bod o arwyddocâd cenedlaethol
Gweithiau ble nad yw’r hawlfraint yn perthyn i gyhoeddwr y ddelwedd neu ble nad oes gan y cyhoeddwr ganiatâd perchennog yr hawlfraint i gyhoeddi’r ddelwedd.

(ENGLISH) Our Wales is interested in:

Any images of Wales’s culture and heritage
Any images of old photographs from the contributor’s personal archives
Any images of events or activities of national significance

Please note, Our Wales is not interested in:

Images containing explicit or offensive material (i.e. pornography, racial discrimination, etc.)
Images of pets or animals unless they are of some Welsh significance
Works where copyright is not owned by the publisher of the image or where the publisher does not have the permission of the copyright owner to publish the image.

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Accepted content types: Photos, Videos, Images, Art, Screenshots
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta