3d pan white

Drag to set position!

Group Description

گروهی برای قرار دادن عکس هایی که مفهومی عمیق تر از سطح بصری آن را به انسان نشان می دهد
free counters

Group Rules

هر کسی که عضو گروه باشد می تواند عکس به گروه ارسال کند.
ولی عکس ها باید به تائید مدیر برسد.

شرایطی که عکس برای قرار گرفتن به گروه باید داشته باشد:

_عکس توسط فرستنده گرفته شده باشد.
_عکس می تواند ترکیبی از چند عکس باشد و یا حتی ویرایشی اغراق شده داشته باشد و لی تصاویر گرافیکی که ایجاد شده توسط وسیله ای به جز دوربین باشد پذیرفته نخواهد شد.
_عکس باید دارای مفاهیمی فراتر از آنچه در سطح بصری آن دیده می شود، باشد. (از جایی که این مورد جای بحث و تعاریف بسیاری دارد، عکس پس از ارسال توسط مدیر گروه تائید یا حذف می شود.)
_از آنجایی که برخی از عکس ها با داشتن عنوان یا توضیحات معانی عمیق تری پیدا می کنند، بهتر است عکسهای بدون عنوان یا توضیحات، یا خود دارای مفهوم باشند یا ارسال نشوند.

Additional Info

  • Accepted content types: Photos, Images, Art, Screenshots
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta