Пристап до информации од јавен карактер
По повод 28-ми септември, Меѓународниот ден на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, ФООМ повторно прави пресек на состојбите во РМ и истражува колку се реално овие информации достапни.

На 27/-ми септември на конференција за медиуми ФООМ ги објавува наодите од истражувањето, спроведено во периодот август - септември 2013, во кое беа вклучени 1228 граѓани и 446 иматели на информации од јавен карактер.

Фотографии: Иван Блажев

soros.org.mk/default.asp?lang=mak&menuid=2504
54 photos · 245 views