1999-09-27: Day 09: China Tour: Xi'an
1999-09-27: Day 09: China Tour: Xi'an: Dayanta (Giant Wild Goose Pagoda), Tang Dynasty Show
Xi'an: en.wikipedia.org/wiki/Xi'an
Dayabta (Giant Wild Goose Pagoda): en.wikipedia.org/wiki/Giant_Wild_Goose_Pagoda
Tang Dynasty Show: www.chinatourguide.com/xian/tang_dynasty_show.html
26 photos · 4 views