1999-09-23: Day 05: China Tour: Yanhzhou, Zhenjiang, Wuxi
1999-09-23: Day 05: China Tour: Yanhzhou, Shouxihu (Slender West Lake), Geyuan Garden, Zhenjiang, Wuxi, Lake Tai
Yangzhou: en.wikipedia.org/wiki/Yangzhou
Shouxihu (Slender West Lake): en.wikipedia.org/wiki/Slender_West_Lake
Geyuan Garden: en.wikipedia.org/wiki/Geyuan_Garden
Zhenjiang: en.wikipedia.org/wiki/Zhenjiang
Wuxi: en.wikipedia.org/wiki/Wuxi
Lake Tai: en.wikipedia.org/wiki/Lake_Tai
66 photos · 4 views