GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX. USA.
Lễ Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang do Đức Hồng Y DiNardo Chủ Tế.
67 photos · 80 views