admin
Kemerova 9:16am, 5 June 2012
30 Day Photography Challenge

Day 1: Self-portrait
Day 2: What you wore today
Day 3: Clouds
Day 4: Something green
Day 5: From a high angle
Day 6: From a low angle
Day 7: Fruit
Day 8: A bad habit
Day 9: Someone you love
Day 10: Childhood memory
Day 11: Something blue
Day 12: Sunset
Day 13: Yourself with 13 things
Day 14: Eyes
Day 15: Silhouette
Day 16: Long Exposure
Day 17: Technology
Day 18: Your shoes
Day 19: Something orange
Day 20: Bokeh
Day 21: Faceless self-portrait
Day 22: Hands
Day 23: Sunflare
Day 24: Animal
Day 25: Something pink
Day 26: Close-up
Day 27: From a distance
Day 28: Flowers
Day 29: Black and white
Day 30: Self-portrait30 дневно фотографско предизвикателство

Ден 1: Автопортрет
Ден 2: Това, с което беше облечен днес
Ден 3: Облаци
Ден 4: Нещо зелено
Ден 5: От висок ъгъл
Ден 6: От нисък ъгъл
Ден 7: Плодове
Ден 8: Лош навик
Ден 9: Някой, когото обичаш
Ден 10: Детски спомен
Ден 11: Нещо синьо
Ден 12: Залез
Ден 13: Себе си с 13 неща
Ден 14: Очите
Ден 15: Силует
Ден 16: Дълга експонация
Ден 17: Технология
Ден 18: Обувките
Ден 19: Нещо оранжево
Ден 20: Боке
Ден 21: Автопортрет без лице
Ден 22: Ръце
Ден 23: Слънчева светлина/блясък/лъч
Ден 24: Животно
Ден 25: Нещо розово
Ден 26: Близък план
Ден 27: От разстояние
Ден 28: Цветя
Ден 29: Черно и бяло
Ден 30: Автопортрет

Успех ви желая!
Groups Beta